News    พุธ 14 มี.ค. 2018 12:09 am
“อุบัติเหตุ” เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด และอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2558) คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถมากเป็นอันดับที่ 5 รองลงมาจากการเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว บางคนก็อาจจะบาดเจ็บเล็กน้อย บางคนอาจจะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในช่วงพักฟื้น หรือค่าอุปกรณ์ต่างๆ สักกี่คนที่จะมีความพร้อมเพื่อรับมือสิ่งเหล่านี้

ในวันนี้หากคุณเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลดความกังวลใจลงได้ หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพราะประกันสังคมคุ้มครอง โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิให้ทราบโดยเร็ว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน ในกรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิฯ แล้วยื่นเรื่องเบิกคืนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก นอกจากจะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับการหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ด้วย หรือถ้าประสบอุบัติเหตุถึงขั้นทุพพลภาพก็จะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าเสียชีวิตก็จะมีสิทธิรับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตแก่ทายาท เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เราจ่ายเงินเป็นรายเดือนเข้าสู่ระบบประกันสังคมจึงเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

สิทธิประกันสังคมเสมือนมีตัวช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยปกป้องเงินในกระเป๋าไม่ให้หมดไปกับค่ารักษา แต่อย่างไรแล้วเราควรดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และที่สำคัญควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11