News    ศุกร์ 05 ส.ค. 2016 4:16 pm
ย้ำเตือนซ้ำ ! อย.ไม่อนุญาตให้น้าเข้า ผลิต ขาย อุปกรณ์รักษาสิวด้วยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) ทำให้เสียโฉมได้

อย.ย้ำไม่อนุญาตให้นำเข้า ผลิต ขายอุปกรณ์รักษำสิว (Re-Skin Derma Stamp) โดยเด็ดขาด ยันไม่มีผลการวิจัยรองรับและไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ำ ผลิต และ ขาย จาก อย. ผู้บริโภคควรใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาลวงโลก อาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และ หวิดเสียโฉมได้

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและโฆษก อย. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า จากการที่มีกำรโฆษณาบนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษา หลุมสิว รอยแผลเป็น และ ฝ้า โดยการใช้อุปกรณ์รักษาสิวด้วยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) ซึ่งมีการโฆษณาในลักษณะอวดอ้างว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถรักษาหลุมสิว รอยแผลเป็น รวมถึงสำมำรถรักษาฝ้าได้ ซึ่งลักษณะของอุปกรณ์ดังกล่ำวเป็นเข็มเล็กๆ เรียงกันคล้ำยๆ กับใบมีดโกนหนวด เมื่อนำไปใช้ จะสำมารถทำลายพังผืดตามหลุมสิว ทำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ช่วยรักษาหลุมสิวและสามารถทำด้วยตัวเองที่บ้ำนได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นจัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ชนิดหนึ่ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เคยอนุญาตให้นำเข้า ผลิต และ ขาย อุปกรณ์รักษาสิวด้วยตนเอง (Re-Skin Derma Stamp) ดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับงานวิจัยรองรับที่จะสนับสนุนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอ ขอย้ำเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชักชวนให้ซือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวหากไม่สะอาด อาจติดเชือ เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และบริเวณที่นำไปใช้โดยเฉพำะหากนำไปใช้บริเวณใกล้ดวงตา อำจเกิดอันตรายต่อดวงตา เปลือกตา เกิดการติดเชื้อ ผื่นคันแดง แสบคันตา และ ที่สำคัญคืออันตรายที่ถึงขั้นนทำให้เสียโฉมได้

รองเลขาธิการ อย.กล่าวในตอนท้ายว่า หากผู้บริโภคพบเห็นผู้ผลิต ผู้นำเข้ำ และ ผู้ขาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายหรือหากได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถาม หรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ Email:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่ำนทาง Oryor Smart Application หรือ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการปราบปรามดำเนินคดีทางกฎหมายกับ ผู้กระทำผิดต่อไป
ข่าว ? สำนักสารนิเทศ สธ.
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11