ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เราขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ สุขภาพดี.com หรือ SukapabDee.com  ( ต่อจากนี้จะเรียกว่า "สุขภาพดี.com" ) และเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สุขภาพดี.com ได้ให้บริการเว็บบอร์ดกระดานข่าว สุขภาพดีฟอรั่ม และอีกส่วนเป็นร้านขายสินค้า โดยระบบการสมัครของเว็บบอร์ดและร้านค้าจะแยกจากกันเป็นคนละส่วน หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้งานส่วนใดก็สามารถสมัครสมาชิกได้เฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน และใช้ username ในการลงชื่อเข้าใช้งานแยกจากกัน (สมาชิกกระดานข่าวสุขภาพดีฟอรั่มในระบบเดิมจะยังคงสามารถเข้าใช้ระบบด้ตามปกติ)


นโบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อลูกค้าสร้างบัญชี  หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มการสมัครสมาชิก สุขภาพดี.com ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ลูกค้าจะต้องอัพเดทข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ทาง สุขภาพดี.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า จัดส่งสินค้า และการติดตามการสั่งซื้อสินค้า โดยทางเราไม่มีนโยบายจะนำข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากทาง สุขภาพดี.com

โดยข้อมูลส่วนตัวและการระบุตัวตนของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ตามคำสั่งเจ้าพนักงานให้กับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือบุคคลใดๆ ตามบทบัญญัติ และ หรือกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น

อย่างไรก็ตามในระบบปัจจุบันนี้ สุขภาพดี.com มีทางเลือกให้ลูกค้าสามารถคลิกสั่งซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก เพียงแต่ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และอาจจะไม่สะดวกในการติดตามการสั่งซื้อเท่านั้น

เมื่อใช้งานเสร็จ ผู้ใช้ต้อง Log out ออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันการส่งหรือแก้ไขข้อมูลของท่านโดยบุคคลอื่น


การไม่ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด

ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ สุขภาพดี.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ อันจะเป็นการขัดต่อกฎหมาย โฆษณา เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท  ข่มขู่ รังควาน หยาบคาย คุกคาม ให้ร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ การพนัน ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา และสถาบัน รวมถึงรูปภาพหรือวิดีทัศน์ลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากลูกค้าได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือข้อความ รวมถึงรูปภาพใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทางเว็บไซต์ สุขภาพดี.com หรือบุคคลที่สามใดๆ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็บไซต์ สุขภาพดี.com หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไปด้วย


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

1. เงื่อนไขทั่วไป

สุขภาพดี.com จะรับคำสั่งซื้อสินค้าภายใต้เงื่อนไขต่างๆตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างของเอกสารนี้ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับ สุขภาพดี.com ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆ สุขภาพดี.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดและเงื่อนไขต่างๆตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ราคาสินค้า

ราคาสินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเว็บไชต์ ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า โดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และรับสินค้า ซึ่งจะแปรผันตามปริมาณการสั่งซื้อสินค้า ในการนี้ สุขภาพดี.com ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ ลูกค้าทราบแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบรูณ์ เมื่อลูกค้าได้ชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งตามข้อตกลงให้แก่ สุขภาพดี.com เต็มจำนวนครบถ้วนแล้ว และแจ้งยืนยันการชำระเงินให้ สุขภาพดี.com รับทราบว่าได้รับชำระเงินดังกล่าวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบรูณ์ แล้ว ทาง สุขภาพดี.com ขอสงวนสิทธิ์ในกการคืนเงินในทุกกรณี 

4. การจัดส่งสินค้า

 เมื่อ สุขภาพดี.com ได้รับการยืนยันว่าการชำระเงินตามใบสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน เวลา 12.00 น. ทางเราจะจัดส่งสินค้าภายในวันทำการถัดไป (หยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5. การรับประกันสินค้า

5.1 สุขภาพดี.com ตกลงรับประกันสินค้าที่สั่งซื้อตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น

5.2 หากมีกรณีที่สินค้ามีความชำรุดบกพร่อง ลูกค้าต้องแจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าให้ สุขภาพดี.com ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งความชำรุดบกพร่องใดๆให้ สุขภาพดี.com ทราบภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สุขภาพดี.com ไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้นอีกต่อไป

5.3 เมื่อลูกค้าได้แจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้า สุขภาพดี.com ทราบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างต้นแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดคืนให้กับสุขภาพดี.comภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าดังกล่าวซึ่ง สุขภาพดี.com จะจัดส่งสินค้าดังกล่าวไปให้ผู้ผลิตสินค้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยน สินค้าชิ้นใหม่ต่อไป

6. การคืนสินค้า

6.1 สุขภาพดี.com จะรับคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่มีการส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการสินค้าที่ลูกค้าระบุในใบสั่งซื้อเท่านั้น โดย สุขภาพดี.com จะรับคืนสินค้าดังกล่าวต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าดังกล่าวมายัง สุขภาพดี.com ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ทันที

6.2  การส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 สุขภาพดี.com จะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้าเท่านั้น สุขภาพดี.com จะไม่รับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า การจัดส่งและรับสินค้าชิ้นใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการส่งสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 6.1 ซึ่งไม่รวมถึง ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอื่นๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า สุขภาพดี.com จะชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ลูกค้าในรูปของคูปองหรือส่วนลดสำหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับสุขภาพดี.com ในครั้งต่อไป

7. การยกเลิกคำสั่ง

เมื่อ สุขภาพดี.com ได้รับคำสั่งซื้อและทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้